Stedenbouwkundig plan en Beeldkwaliteitsplan locatie kijktuinen Nunspeet ter inzage - RTV Nunspeet

Stedenbouwkundig plan en Beeldkwaliteitsplan locatie kijktuinen Nunspeet ter inzage Foto: RTV Nunspeet

Stedenbouwkundig plan en Beeldkwaliteitsplan locatie kijktuinen Nunspeet ter inzage Foto: RTV Nunspeet

De gemeente Nunspeet bereidt woningbouw voor op de locatie van de voormalige kijktuinen. Het gebied wordt ontwikkeld tot een aantrekkelijk woongebied met zo veel mogelijk betaalbare woningen. Op basis van de vastgestelde structuurvisie hebben burgemeester en wethouders de plannen verder uitgewerkt in een voorlopig stedenbouwkundig plan en een concept Beeldkwaliteitsplan. In het plan zijn maximaal 100 woningen voorzien voor jongeren, starters, senioren en zorg.

Het is op dit moment onzeker of het project met 27 zorgwoningen doorgaat. Hierover komt eind december 2020 meer duidelijkheid. In het geval dit project geen doorgang vindt, zullen op de locatie van de zorgwoningen, goedkope starterswoningen worden gerealiseerd.

In het stedenbouwkundig plan is o.a. beschreven dat in het plan een verdwenen historische houtwal wordt teruggebracht en dat het bestaande groen op de locatie behouden en versterkt wordt. In het beeldkwaliteitsplan zijn de ruimtelijke kwaliteitseisen vastgelegd, zoals maximale bouwhoogte en inrichting van de openbare ruimte.

Draagvlak

Het gemeentebestuur vindt draagvlak voor het plan erg belangrijk. Er is met diverse bewonersgroepen en omwonenden gesproken. Hun inbreng is zo veel mogelijk verwerkt in zowel het concept van het stedenbouwkundig plan als het beeldkwaliteitsplan. Beide plannen worden voor 6 weken ter inzage gelegd, nadat deze in de raadscommissie Ruimte en Wonen op 11 januari 2021 is besproken. Ook zal de gemeente begin januari 2021 voor belangstellenden een webinar (in plaats van een fysieke bijeenkomst) organiseren waar beide plannen worden toegelicht

Vervolg

De eventuele reacties hierop zal het gemeentebestuur betrekken bij de vaststelling van de definitieve plannen. Het definitieve plan zal juridisch worden vertaald in een ontwerpbestemmingsplan, dat naar verwachting in maart/april 2021 gedurende 6 weken ter inzage zal worden gelegd voor zienswijzen. Deze zienswijzen zullen worden verwerkt in een reactienota zienswijzen en in het bestemmingsplan, die ter vaststelling aan de gemeenteraad zal worden aangeboden. Na vaststelling kunnen belanghebbenden gedurende 6 weken beroep aantekenen bij de Raad van State. In het geval géén beroep wordt aangetekend, kan het 3e kwartaal 2021 gestart worden met het bouwrijp maken van het terrein. De bouw van de eerste woningen zou dan het 4e kwartaal 2021 kunnen starten.

Deel dit artikel