Gemeentebelang stelt vragen aan college over zorgmijding - RTV Nunspeet

NUNSPEET - Op 16 februari 2021 heeft de fractie van Gemeentebelang Nunspeet schriftelijk een aantal vragen gesteld aan het college van de gemeente Nunspeet met betrekking tot zorgmijding.

Het college zegt dat iedere inwoner de zorg moet kunnen krijgen die hi] nodig heeft. Wanneer iemand zorg mijdt, omdat de hij de zorg niet kan betalen, dan moet hiervoor worden gezocht naar oplossingen. Zegt het college in antwoord op de vraag van het Gemeentebelang.

Op de vraag van Gemeentebelang of er inspanningen verricht zijn vanuit de gemeente om deze mensen te ondersteunen antwoord het college dat het in 2020 ingezet heeft op intensievere en gerichtere communicatie van de bestaande inkomensregelingen en de collectieve zorgverzekering (gemeentepolis). Dit is o.a. gedaan middels een onlinecampagne en digitale spreekuren over de collectieve zorgverzekering. Het college biedt momenteel twee gemeentepolissen aan. De huidige polissen zijn met name passend voor inwoners die een hoge zorgvraag hebben. Er zijn ambtelijke gesprekken gaande met Zilveren Kruis Achmea om te onderzoeken of het mogelijk is om een derde gemeentepolis toe te voegen. Denk hierbij aan een basisverzekering plus een tandartsverzekering, dit pakket zal betaalbaarder moeten worden dan de huidige (uitgebreide) gemeentepolissen, zodat ook inwoners met een lagere zorgvraag toch goed en betaalbaar verzekerd kunnen zijn.

Het college zal via de sociale partners uitvragen in hoeverre zij deze problematiek bij hun cliënten ervaren. Het college zal Gemeentebelang over de uitkomsten nader informeren.

Op de vraag van het Gemeentebelang aan het college of het college bereid is om deze mensen financieel te ondersteunen zegt het college dat het wettelijk niet is toegestaan om via de bijzondere bijstand (een deel van) het eigen risico te vergoeden (behalve in het geval van zeer dringende redenen). Binnen de wettelijke kaders wordt in dergelijke gevallen wel gezocht naar andere mogelijkheden om in schrijnende gevallen een inwoner tegemoet te komen, dit is maatwerk.

Voor een structurele regeling omtrent tegemoetkoming in het eigen risico's voor de groep met weinig middelen zal een aparte regeling moeten worden opgesteld binnen het minimabeleid. Dit zal dan moeten worden bekostigd uit de eigen middelen van de gemeente. Of dit wenselijk is, zal afhangen van de omvang van de problematiek. Zodra hier meer duidelijkheid over is zal het college hier Gemeentebelang over informeren.

Het college zal het onderwerp (terugkerend) toevoegen aan de communicatie kalender Sociaal Domein. Zij zullen hierbij de inwoner oproepen om ook contact met de gemeente op te nemen als hij of zij niet in aanmerking komt voor de bestaande voorzieningen, zodat de gemeente indien nodig, kan zoeken naar maatwerkoplossingen.

Deel dit artikel