Voorbereiding verbetering Stationsomgeving in volle gang - RTV Nunspeet

Op dit moment ziet de het plan er zo uit. Foto: Gemeente Nunspeet

Op dit moment ziet de het plan er zo uit. Foto: Gemeente Nunspeet

NUNSPEET - Het is een poosje stil geweest rond de stationsomgeving, maar achter de schermen wordt er hard gewerkt aan de voorbereidingen voor de ondertunneling van de Elspeterweg en de aanpassing van de Stationsomgeving. Zo is in de gemeenteraad gesproken over de verkeersstromen in de nieuwe situatie.

Belangrijkste verandering is dat de raad in kader van de verkeersveiligheid heeft gekozen voor een vrij liggend fietspad aan de noordzijde van het stationsplein en de centrumwand. In dit ontwerp kon het gebouw met daarin Froyo en het VVV niet langer worden gehandhaafd. Met hen is de gemeente in gesprek over een oplossing.

Naar aanleiding van de behandeling in december 2020 is door enkele omwonenden aandacht gevraagd voor de verkeersveiligheid op de Enkweg in relatie tot het busvervoer en de aanwezigheid van het busstation op het stationsplein. Momenteel worden hier onderzoeken naar uitgevoerd. De raadscommissie heeft ingestemd met het voornemen over te gaan tot verdere technische uitwerking van het plan.

Stroopstok

Voor de jaarwisseling is het pand van de stroopstok gesloopt. Er zat veel asbest in het gebouw, hetgeen bij brand gevaar zou opleveren. Met de sloop wordt de herinrichting van het gebied concreter zichtbaar. De ondergrond alsmede delen van de fundering zijn nog niet verwijderd. Dit is ook best een complexe klus in verband met mogelijke aanwezigheid in de ondergrond van puin vermengd met asbest. Totdat de ondergrond is gesaneerd zal het terrein daarom in verband met milieu-hygiënische aspecten blijvend worden afgezet. Dit heeft gevolgen voor de twee paden die vanaf het terrein van de Jumbo over het terrein van de Stroopstok liepen naar de Elspeterweg. Het meest noordelijke pad dat richting het zebrapad loopt zal zo spoedig mogelijk worden hersteld. Het zuidelijke pad dat uitkomt tegenover de fietsenstalling zal blijvend worden afgesloten. Openstelling zou in deze situatie tot een verslechtering van de verkeersveiligheid leiden.

Fiets parkeren

De gemeente Nunspeet heeft het Rijk verzocht om een bijdrage te doen voor een uitbreiding en herinrichting van de fietsenstalling bij het station met minimaal 250 plaatsen. Zoals in het Klimaatakkoord vermeld ziet de Rijksoverheid dat de fiets een aantrekkelijk, duurzaam en gezond alternatief biedt voor de auto. Gelet op de diverse kansrijke projecten heeft het Rijk daarom, in aanvulling op de middelen die in het Regeerakkoord zijn gereserveerd nogmaals €75 miljoen euro uitgetrokken voor de cofinanciering van fietsenstallingen bij OV-knooppunten. De middelen zijn bedoeld om de overgang naar duurzame personenmobiliteit te versnellen en ondersteunen en bij te dragen aan de vermindering van de CO2-uitstoot. Nunspeet is geselecteerd om een plan te mogen indienen op basis waarvan een bijdrage kan worden verstrekt.

Deel dit artikel