RTV Nunspeet

RTV Nunspeet

advertentie
Geschreven door Noah Quist
13 november 2023 13:38


Ruim zevenhonderd woningen in ’t Hul-Noord
Foto: Ruim zevenhonderd woningen in ’t Hul-Noord
Gemeentehuis Nunspeet. Foto: Ter illustratie

NUNSPEET - In 2021 heeft de raad de Structuurvisie ’t Hul-Noord vastgesteld. In deze structuurvisie is het gebied tussen de Hullerweg, Molenweg, Kolmansweg en Oude Zeeweg aangewezen als woningbouwlocatie. Bij de vaststelling is door de raad aangegeven dat de Bovenweg de hoofdontsluiting wordt voor de nieuwe wijk.

De stedenbouwkundige visie uit de structuurvisie is uitgewerkt tot een structuurmodel. Het structuurmodel heeft vanaf 14 juni 2023 ter inzage gelegen. Mensen konden hun reactie indienen en de ingekomen reacties geven op een aantal punten aanleiding om het plan aan te passen. Er is een concept ontwerpbestemmingsplan opgesteld, ook deze is ter inzage neergelegd bij het Gemeentehuis. In de structuurvisie staat het kader waarbinnen de ontwikkeling van zo’n 700 woningen gerealiseerd kan worden. Het doel is dat ’t Hul-Noord een nieuwe groene, veilige en vitale Nunspeetse woonwijk wordt, met mogelijkheden tot betaalbare woningen voor starters en senioren.

Geen nadelige gevolgen voor milieu

Naast het ontwerpbestemmingsplan is er een vormvrije milieueffectrapportage opgesteld. Hieruit blijkt dat het bestemmingsplan geen nadelige gevolgen heeft voor het milieu. Op basis hiervan heeft het college ook besloten dat er geen milieueffectrapportage opgesteld hoeft te worden.

Het ontwerpbestemmingsplan en het vormvrije m.e.r.-beoordelingsbesluit liggen van 8 november tot en met 20 december 2023 ter inzage in het gemeentehuis. Gedurende de termijn van terinzagelegging kan iedereen een zienswijze (schriftelijk of mondeling) indienen.

Op dinsdag 28 november 2023 organiseert de gemeente een inloopavond van 19:30 tot 21.00 uur in het gemeentehuis. Men heeft dan de gelegenheid om het ontwerp-bestemmingsplan te bekijken en vragen te stellen. Er is geen algemene toelichting. Deze avond heeft alleen betrekking op het bestemmingsplan. Informatie over uitgifte van de woningen, prijzen en dergelijke kan op dit moment nog niet verstrekt worden.

💬 Mail ons!

Heb jij een tip of opmerking?  Mail naar de redactie: info@rtvnunspeet.nl of bel: 0341-258133

Best  Nunspeet Nieuws 

nunspeet voorpagina vrmg 
 
  • TV Nunspeet
  • Radio Nunspeet
  • RTV Nunspeet Visual Radio
advertentie