Raadslid Gerrit Polinder. Foto: Eigen foto

Raadslid Gerrit Polinder. Foto: Eigen foto

NUNSPEET - Woensdag 16 november zal door minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening Hugo de Jonge een wetsvoorstel ingediend worden om de landelijke Huisvestingswet te wijzigen. SGP-raadslid Gerrit Polinder bracht de voorgestelde wetswijziging aan de orde in de commissievergadering Ruimte & Wonen en vroeg aandacht voor de mogelijkheden die de wijziging brengt voor de gemeente Nunspeet.

Het wetsvoorstel vanuit Den Haag regelt onder meer dat gemeenten bij de uitgifte van huisvestingsvergunningen vaker voorrang mogen geven aan personen die maatschappelijke of economische binding hebben met de gemeente. Een huisvestingsvergunning is een vergunning om in een goedkopere huurwoning te mogen wonen. Daarnaast krijgen gemeenten de mogelijkheid om extra voorrang te geven aan bepaalde beroepsgroepen, zoals onderwijzers, verpleegkundigen en politieagenten. Een positieve ontwikkeling, stelt Polinder: ‘Het is belangrijk voor de vitaliteit van onze kernen dat jongeren kunnen blijven wonen binnen onze gemeente. Juist ook als zij een cruciaal beroep uitoefenen, zoals in het onderwijs of de zorg’.

Nog niet definitief

Het wetsvoorstel is nog niet definitief. ‘Gemeenten kunnen hiermee aan de slag zodra de Tweede en Eerste Kamer instemmen met de wet en deze officieel in werking treedt. Naar verwachting wordt dit 1 januari of 1 juli 2023, afhankelijk van de behandeling in beide Kamers. Gemeenten baseren de lokale Huisvestingsverordening op deze landelijke Huisvestingswet.’ Hoewel het dus nog even kan duren voordat de wetswijziging in werking treedt, vroeg de SGP-fractie al wel om zo mogelijk de prestatieafspraken met Omnia, volkshuisvester in de regio Noord-Veluwe, aan te passen op het gebied van de wet. Polinder: ‘Onze fractie pleit al langer voor meer ruimte om woningen lokaal toe te wijzen. Tot op heden was die mogelijkheid er vrijwel niet. Nu er ruimte ontstaan willen we graag lokaal maatwerk bieden in de sociale koop- en huursector’.

Deel dit artikel